مدیریت آی تی

تقریبا از سال ۱۳۹۵ سیستم دور اظهاری  کالا (EPL) جهت انجام امور گمرکی در گمرک جمهوری اسلامی ایران راه اندازی گردید و صاحبان کالا یا کارگزار گمرک به نمایندگی از صاحبان کالا با ورود به سایت https://epl.irica.ir مراجعه و کلیه تشریفات گمرکی را در سامانه پنجره واحد تجارت فرا مرزی ،تمام رویه های گمرکی را از طریق این سیستم انجام میدهد که باعث تسهیل و سرعت بخشیدن در امور گمرکی و حذف بروکراسی زائد اداری میگیردد. در اظهار الکترونیکی یا سامانه پنجره واحد تجارت فرامرزی تمام رویه های گمرکی در نظر گرفته شده که باعث می گردد کلیه مراحل به سرعت انجام پذیرد و ارائه اسناد بصورت فیزیکی حذف گردد.

با توجه به این تغییر و نیاز برای انجام تشریفات مربوطه گمرکی آقای مجید آذرنیا بعنوان مدیریت مجموعه در جهت ارائه خدمات مناسب به مشتریان و بروز رسانی دانش خود و کارکنان مجموعه ، دوره های تخصصی کارکرد با کامپیوتر و سیستم های مرتبط ( ICDL , MBA, … ) را طی نموده و همواره سعی کردند دانش خود و کارکنان زیر مجموعه خود را بروز رسانی نمایند.

لذا در این واحد ( IT ) با کمک از کارکنان خبره در رشته آی تی مستقر در دفتر مرکزی بهره گرفته و کلیه امور تشریفات دور اظهاری گمرک (EPL) از مرحله اظهار کالا تا مجوز بارگیری و خروج کالا تحت نظر این واحد انجام می پذیرد.

این واحد بازرگانی با مدیریت آقای  مجید آذرنیا و با داشتن تجربه سالیان و انجام امور به صورت حرفه ای در فضای مجازی EPL آماده ارائه هرگونه خدمات و مشاوره تخصصی برای کلیه شرکت های تولیدی و بازرگانان جهت انجام کلیه رویه های گمرکی می باشد.

واحد آی تی : jalili @ azarniatrade .com

مدیریت آی تی

Approximately since 2016, the goods remote declaration system (EPL) has been set up in Islamic Republic of Iran Customs Administration to perform customs affairs, and goods’ owners or customs broker, as the representative of goods’ owners, enter the site: http://epl.irica.ir, and fulfill all customs formalities in the system of cross-border trade unit and complete customs procedures via this system, hence this facilitates and accelerates customs affairs to remove redundant administrative bureaucracy. In electronic declaration or cross-border trade unit system, all customs procedures are regarded which makes all stages to be rendered quickly and submission of documents are omitted physically.

Considering such change and requirement for performing the relevant customs formalities, Mr. Majid Azarnia, as the manager of the complex, has held specialized training courses of applying computer and related systems (MBA, ICDL, etc.) in order to offer proper services to customers and upgrading knowledge of his own and that of his personnel, and he has always endeavored to improve his and his staff’s knowledge.

Thus, this unit (IT) benefits from the skilled personnel in IT deployed in the head office, and all remote declaration formalities (EPL) are accomplished under supervision of this unit from goods declaration stage to loading license and goods departure.

This trade unit, under management of Mr. Majid Azarnia plus years of experience and providing services professionally, in EPL virtual space is ready to offer any kind of services and specialized consultation for all manufacturing and commercial companies in fulfillment of all customs procedures.

IT Unit: jalili @ azarniatrade .com