برای دریافت آخرین نرخ ارز در گمرک ایران به لینک مراجعه کنید

حداقل مبلغ تقریبی هزینه های گمرکی را می توانید از طریق فرم زیر محاسبه کنید